Çalışan Deneyimi
 •  IK Süreç Değerlendirmesi
 • İç Müşteri Deneyimi
 • Performans Kültürü
 • İç İletişim
Yeniden Yapılandırma
 • Operasyonel Verimlilik
 • Performans Kültürü
 •  Değişim Projeleri
Eğitimlerimiz
 • Stratejik IK Yönetimi
 •  Yeni Yönetici Gelişim Programı
 • Yönetici Bilgi Bankası
 •  İşe Alım Performansını Arttırmak

Çalışan Deneyimi

1
IK Süreç Değerlendirmesi
Ortak Problemler

İnsan kaynakları sunduğu servis seviyesini nasıl yükselterek müşteri odaklı olabilir?
İnsan Kaynaklarının finansal ve operasyonel iş sonuçlarına doğrudan etki etmesi nasıl sağlanabilir?

2
İç Müşteri Deneyimi
Ortak Problemler

İnsan Kaynakları’nın iç müşterisi kimdir, organizasyonun İK’dan beklentisi nedir?
İnsan Kaynakları’nın müşteri memnuniyeti yaratmak adına uygulayabileceği en iyi örnekler ve gelişim alanları nelerdir?

3
Performans Kültürü
Ortak Problemler

Performans Yönetim sistemlerinin istenilen sonuçları tetiklemediği bir ortamda, performans kültürü nasıl yaratılır?

Yönetim davranışları bu kültürü yaratmakta ne kadar belirleyici bir rol oynar?

4
İç İletişim
Ortak Problemler

Şirketin genelini ilgilendiren bir mesaj, farklı araç ve yöntemlerle daha iyi nasıl aktarılabilir?
İnsan Kaynakları İşveren Markası ve Marka Hikayesini nasıl yaratabilir?

Yeniden Yapılandırma

Mevcut işinizde ve operasyon genelindeki tıkanıklık noktalarının tespit edilerek, organizasyonun kültürü ve sektör dinamiklerine uygun, uygulanabilir ve karlılık etkisi yüksek çözümler geliştirilmesi özelinde şekillenen danışmanlık hizmetleridir.

Organizasyonlarda hayata geçirilen değişim projelerinin %60’ının hedeflenen sonuca ulaşmamasının altında değişim yönetimi adımlarının uygulanmaması ve iletişim kopukluğu yatmakta.

İnsan, doğası gereği değişime direnç gösteren bir tutum içerisindedir; değişim yönetimi adımlarının istikrarlı uygulanmadığı ve değişimin neden yapıldığını anlamadığı her durumda, ya mevcut durumu koruma eğilimi sergileyerek uygulamada ikilik yaratır ya da hayata geçen değişimin içerisinde yer almaz, pasif bir tutum sergiler.

Hayata geçirilmek istenen değişim projelerinin etkinliği iki temel unsur ile ölçümlenmektedir. Projenin beraberinde getirdiği yaklaşımın kalitesi ve bu yaklaşımın kabulü. Başka bir deyiş ile, değişimin / yeniliğin hedeflenen Etkinliği (E) Kalitenin (Q) ve Kabulün (A) çarpımından oluşan bir denklemdir.

Etkinlik = Kalite x Kabul

Değişimin tetikleyicisi olan ihtiyaç ve hedef, denklemin kalite (Q) tarafını etkilemekte iken, iletişim stratejisinin başarısı organizasyonun içerisindeki kabul (A) seviyesini belirlemektedir.

Eğitimlerimiz

art-chess-color-209651
Stratejik IK Yönetimi
Hedeflenen

İnsan Kaynakları ekibine özel tasarlanan bu program ile stratejik bakış açısını kuvvetlendirmek ve IK profesyonellerini ikna, iletişim ve müşteri yönetimi olguları ile destekleyerek kurum içi performanslarını arttırmak hedeflenmektedir.

adventure-backpack-beautiful-view-1178784
Yeni Yönetici Gelişim Programı
Hedeflenen

Çalışanların yöneticileri nedeni ile istifa ettiği bir gerçeklikte, özellikle ufak ekipler yöneten “yeni yöneticilerin” şirketin performansı ve tutundurma faaliyetlerine doğrudan etki ettiği bilinmekte.. Yönetici olarak atanan uzmanların bakış açılarını dikey derinlikten kurtarıp onlara yeni rollerindeki beklentileri anlatmak ve yeni üyesi oldukları yönetim ekibi ile kuracakları ilişkilerin etkinliğini arttırmak amacı ile tasarlanmıştır.

business-cellphone-chess-910330
Yönetici Bilgi Bankası
Hedeflenen

Büyük ekip yönetimi, Durumsal Liderlik ve Performans Kültürü yaratmak gibi başlıklarda bilgileri güncel tutmak, değişen trendler ve yeni yaklaşımlarla yöneticileri geliştirerek manevra kabiliyetlerini arttırmak üzerine şekillenmiştir

İşe Alım Performansını Arttırma

İşveren Markası son dönemde İK tarafından hayata geçirilen en popüler yatırımlar arasında..
Doğru yeteneği organizasyona çekebilmek ve markaya temas eden noktalarda benzersiz bir deneyim yaşatmak olarak tanımlanan tüm bu yatırımların en kritik noktalarından biri işe alım süreci.

Tecrübeli İK profesyonelleri tarafından başarı ile tasarlanan bu süreçteki belirleyici noktalardan biri ise işe alımı gerçekleştirecek departman yöneticisinin mülakat ve değerlendirme performansı.

Kişiye özel ve birebir gerçekleştirilen program ile hedeflenen, uzmanlığı mülakat & değerlendirme olmayan departman yöneticisinin mülakat teknikleri bilgilerini arttırmak kadar mülakat performanslarını yerinde gözlemleyerek durumsal ve anlık geribildirimlerle istenilen davranış değişikliğini yaratmaktır.

Éclat'ın İş Yapma Anlayışı

Güçlü markalar, müşterilerine verdikleri sözü sahip oldukları Değer Önergesi üzerinden şekillendirirler. Onları rekabetin yüksek olduğu pazarlarda farklı kılan özelliklerin, çalışanlarına karşı sergiledikleri yaklaşımda yaşatılıyor olması, markayı cazip kılar..

palset_2
İhtiyaç

Projelerimiz IK’nin temas noktalarının analizi gibi detaylı bir alandan, Tercih Edilen İşveren vizyonu özelinde uçtan uca bir hizmeti kapsayabilir. Bizim için önemli olan, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi tasarlayıp katma değer yaratmaktır. İhtiyacı doğru anlayabilmek, sadece bir uzmanlık alanının ötesinde düşünebilmeyi gerektirir.

coffeee
Üretim

Birlikte üretmek Éclat yaklaşımının vazgeçilmez bir unsurudur. Birlikte üretebilmek için müşterilerimizi, çalışanları ve ticari faaliyet alanlarını projelerimizin temeli olarak kullanırız. Üretim için ihtiyaç duyulan bilgiler tüm çalışanların katılımını gerektiren bir anket uygulaması üzerinden toplanabileceği gibi, sadece kısıtlı bir katılım ile gerçekleştirilecek üst yönetim toplantıları da olabilir. Doğru yaklaşım, müşterimizin ihtiyaçlarına göre şekillenir.

man_writing
Tasarım

Tasarım yeteneği, var olmayan bir geleceği yaratabilme kapasitesinden geçer… Bir slogan kadar yalın bir cümleden, tüm iç müşteri deneyimini kapsayacak detaylı bir içeriğe kadar farklı başlıklarda müşterilerimizin ihtiyaçları için buradayız. Ticari iş sonuçlarına ve rakamsal göstergelere etki etmesini ön planda tutarak, tüm tasarımları ve projeleri ölçülebilir sonuçlar ile desteklemenin gücüne inanırız.

deployment
Hayata Geçirme

Müşterilerimiz için en doğru çözümleri önermek kadar, bu çözümleri hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan her noktada buradayız. Ulaşılmak istenen hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç analizlerinden, eğitimlere, sosyal medya kullanımına kadar farklı alanlarda, müşterilerimizin yanında, ihtiyaç duydukları ekosistemi sağlayarak projelerimizi sonuçlandırırız.